REISSWOLF secret. service.

REISSWOLF ofron zgjidhje për të gjitha llojet e bizneseve, si të korporatave, SME-ve, SoHo-ve. Ne ju japim mundësinë që t’i përqendroni të gjitha burimet dhe vëmendjen në biznesin tuaj parësor, duke ju ofruar një menaxhim të përkryer për të dhënat dhe arkivin tuaj. Nëpërmjet studimeve të ndryshme si për tregun, por edhe për industritë e bizneset ku ju veproni, ne jemi në gjendje të kuptojmë jo vetëm nevojat tuaja, por dhe t’ju propozojmë zgjidhje, për një përmirësim tejet efiçent, në përputhje me nevojat specifike që ju keni.

Na Kontaktoni:

Tel: +355696050650
E-Mail: info(at)reisswolf.al

POLITIKA E PRIVATËSISË

Kushdo që akseson këtë faqe, pavarësisht qëllimit, dhënies ose jo të informacionit, informohet mbi qëllimin e përpunimit të të dhënave dhe se të dhënat përdorën vetëm për këtë qëllim.

Përpunimi i të dhënave kryhet nga strukturat e kompanisë (punonjësit e autorizur) të cilet kanë nënshkruar edhe deklarata konfidencialiteti dhe përdorin masa të rrepta sigurie. Aksesi në të dhëna është i kufizuar.

“Reisswolf Albania Sh.p.k” kryen arkivimin fizik dhe dixhital të dokumenteve dhe materialeve nëpërmjet një sistemi të integruar dhe shkatërrimin e dokumenteve. Shërbimet e kompanisë tonë ofrohen ndaj cdo biznesi privat ose institucioni (përfitues shërbimi) dhe sanksionohen nëpërmjet një marrëveshjeje midis palëve në të cilën parashikohen kushtet, të drejtat dhe detyrimet sa i përket garantimit të dispozitave të ligjit nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”. Këto procese përpunimi kryhen duke garantuar nivelet më të larta të konfidencialitetit dhe sigurisë. I gjithë procesi që nga mbledhja dhe grumbullimi i dokumenteve (të dhënave) dhe më pas shkatërrimi është i regjistruar dhe evidentuar. Në përfundim të këtij procesi përfituesi i shërbimit pajiset me certifikatë sigurie. Sa i përket procesit të arkivimit, kompania jonë i ofron përfituesit të shërbimit të gjitha mjetet (kutitë dhe kapëse me kod unik) që garantojnë siguri maksimale dhe akses të kufizuar vetëm për personat e autorizuar nga përfituesi i shërbimit, në respektim të neneve 27 dhe 28 të ligjit nr.9887. Afati mbajtjes së të dhënave personale të këtyre subjekteve varet nga afati i vlefshmërisë së kontratës midis kompanisë tonë dhe përfituesve të këtyre shërbimeve.

Siguria dhe konfidencialiteti janë objektivi kryesor i kompanisë tonë. Për këtë qëllim jemi certifikuar edhe me certifikatat EN ISO 9001:2008, ISO/IEC 27001:2013 dhe EN ISO 14001:2004.

Ambientet ku arkivohen dhe shkatërrohen dokumentet janë të survejuara me sistem kamerash (CCTV), për qëllime sigurie. Në ambientet e jashtme dhe të brendshme janë afishuar tabelat e informimit për kamerat, sipas formatit të miratuar nga zyra e Komisionerit. Të dhënat e siguruara nëpërmjet sistemit CCTV ruhen për një afat 30 ditor më pas ato fshihen automatikisht.

Hyrja në ambientet e kompanisë është e kufizuar vetëm për personelin e autorizuar. Cdo person tjetër mund të hyjë vetëm në shoqërinë e personelit të autorizuar dhe pasi I janë rregjistruar në Regjistrin e Hyrje – daljeve të dhënat identifikuese dhe pasi ka nënshruar deklaratën e sigurisë. Aksesi në këto të dhëna është i kufizuar. Regjistrat dhe deklaratat mbahen për një afat prej 1 viti më pas ato shkatërrohen nëpërmjet makinerive grirëse.

Ne kemi një rregullore të vecantë për mbrojtjen e të dhënave personale, të detyrueshme për cdo punonjës, nëpërmjet të cilës garantojmë përpunimin e ligjshëm të të dhënave personale. Ne kemi bërë njoftimin e duhur te Komisioneri dhe e përditësojmë atë sa herë kërkojmë të nisim një përpunim të ri.

Ne garantojmë ushtrimin e të drejtave të subjekteve të të dhënave personale në përputhje me ligjin nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” dhe aktet nënligjore në këtë fushë.

Çdo veprim i yni bëhet në përputhje me nenin 18 të ligjit nr.9887/2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” dhe ju gëzoni të gjithë të drejtat e parashikuara në të.

Në rast se konstatoni shkelje ose cënim të të drejtave tuaja lidhur me të dhënat personale, ju ftojmë që paraprakisht ti drejtoheni për zgjidhje të problemit personit tonë të kontaktit, nëpërmjet kontakteve të publikuara në faqen tonë zyrtare. Gjithashtu gëzoni te drejtën e ankimit te autoriteti i Komisionerit.